Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Magie

Magie- Bílá magie, černá magie, ďábelská magie, čarodějnický rok těch magii je šíleně hodně! A my začneme čarodějnickým rokem.

 Čarodějnický rok

Samain  

dnes se mu říká Halloween, znamenal konec roku. Nový rok začínal západem slunce 31. října. Tento obřad byl znám jako noc předků nebo slavnost smrti. Protože v tuto noc je závoj, který dělí náš a astrální svět nejtenčí, je považována za nejlepší dobu pro divinaci (věštění podle božích znamení, jimiž jsou různé přírodní jevy, např.let ptáků sen, věštění s pomocí pomůcek). Slavnosti se konají na památku zesnulých předků a jako stvrzení pokračujícího života. Je to čas na řešení problémů, zbavení se strarých myšlenek a vlivů. Koná se buď 31. října nebo za prvního úplňku ve znamení štíra (24.10. - 22. 11.)

Andělé a jejich rozdělení

 

Andělé jsou stvořeni z čisté energie, jsou duchovními bytostmi bez reálné podoby. Pro samotnou skutečnost, že sídlí v duchovním světě, je nelze situovat do žádného možného či představitelného místa. Obklopují trůn Boží a neustále zpívají jeho chvalozpěvy. Ale protože Bůh je všudypřítomný, kde můžeme předpokládat, že andělé žijí?Na druhé straně, vzhledem k tomu, že čisté duchovno, tedy andělské vědomí nemá tvar, jakou podobu můžeme andělům přisuzovat?Tyto otázky, jak se zdá bez odpovědi, nahrazuje fantazie člověka, jeho představivost a schopnost zobrazit si v mysli vše, co nedokáže zachytit svými smysly, co dokáže jen vytušit svým chápáním. Lidská mysl má totiž výjimečnou schopnost "utvářet". Člověk se podobá svému stvořiteli zejména a především svou schopností milovat a tvořit skrze lásku, svět a realitu, které je účasten. A to byl důvod, proč bylo nutné přisoudit andělským bytostem, jež jsou ze své podstaty abstraktní a bez formy, podobu bezprostředně srozumitelnou a představitelnou pro oči naší mysli.Protože se jedná o "živé bytosti" s inteligencí podobnou člověku, zdálo se logické přisoudit jim vzhled a morfologické rysy rovněž podobné člověku. Přesto však, jelikož se jedná o bytosti složené z "hmoty", když mnohem jemnější, alespoň v lidské představivosti jsou považovány za tvory "vzdušné". Další jejich vlastností je schopnost přemisťovat se svobodně a v okamžiku v čase i prostoru. Z tohoto důvodu jim byla přisouzena křídla, symbolizující schopnost absolutním způsobem vládnout prostoru i času. Kromě toho má lidská logika ze své přirozenosti nevyhnutelnou potřebu třídit, dát všemu o čem přemýšlí, řád a hodnotu. Z tohoto důvodu vznikly takzvané andělské "hierarchie", počínaje těmi, jež jsou nejblíže Božímu Majestátu, Otci Všemohoucímu, až po ty, jež se od něj postupně vzdalují. To vše vzniká výhradně z potřeby lidské mysli vytvářet si žebříček hodnot a řídit se jím ve všem, co existuje. A konečně téměř nevyhnutelným důsledkem všeho, co bylo řečeno, je roztřídění andělů do existenčních rovin souvisejících charakteristikami podobných jednotlivým energetickým vrstvám.

 

Také v tomto případě našla lidská logika a představivost to nejlepší řešení-přisoudila každému andělskému kůru jednu specifickou planetu.SERAFOVÉ - URAN :Uran představuje rozjímání. Vliv Uranu vyjadřuje moudrost, získanou z látky.

 

CHERUBOVÉ - SATURN :Saturn je charakterizován tíhou, nedostatkem pohybu a tedy bržděním. Andělé žijící ve sféře Saturnu značí opuštění ze strany ducha, ovšem s možností opětovného nalezení rovnováhy za pomoci vlastního citu.

 

TRŮNY - JUPITER -:Vnímavost a hmota, rozpínavost, otevření, lehkost, hojnost, žoviálnost, sdílnost. Záporné aspekty budou vypuzeny pouze dosažením rovnováhy, tedy tím, že budeme pozitivní.

 

PANSTVA - MARS :Hmota dává impuls duchu, který hmotou hýbá. Dynamika, teplo, bojovný duch. Aktivita, která dojde uskutečnění. Negativita:agresivita, vznětlivost, netrpělivost.

 

SÍLY - SLUNCE : Kruh s bodem uprostřed. Bod počátku, duchovní síla. Dokonalá rovnováha, obdarovávání druhých. Negativní aspekt: zadržování všeho v sobě (sobectví).

 

VLÁDCI - VENUŠE :Kořeny duchovna ho drží spjaté s hmotou. Poznání skrze duchovní vývoj. Krása, harmonie vkusu, ženský symbol. Nová éra dostane impuls od ženské energie.

 

ARCHANDĚLÉ - MERKUR :Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Diplomacie. Merkur je v duchovním světě ochranným božstvem. Neustálá dynamika mezi hmotou a duchem.

 

ANDĚLÉ - MĚSÍC :Symbol otevřenosti vůči všem dimenzím. Přijímající a zpracovávající skrze charakteristickou vnímavost.Niternost, představivost, fantazie. Smrt a znovuzrození. K projevu dochází podle tvůrčího schématu, které je pro všechny úrovně stejné a nazývá se "strom života".

 

Uranem počínají všechny andělské hierarchie, s nimiž můžeme být v kontaktu.

 

PLANETA ZEMĚ je znázorněna jako kruh nesoucí kříž: jako duch, který se spojil s materiální dimenzí a představuje tak strom života, tvořený deseti již popsanými body.

 

Anděly spočítat nelze. Mluví se o armádách, plucích, zástupech. Jejich počet se pohybuje od pouhých 100 000 do 49 miliónů v židovské kabale. Podle jednoho sčítání andělů je 496 000 andělů rozděleno do 7 divizí. V Matoušově evangeliu je zmínka, že Ježíš mohl požádat svého Otce, aby mu ihned seslal více než dvanáct legií andělů , při čemž jedna legie sčítala 3000 až 6000 mužů včetně jezdectva. Zatím co Daniel ve svém vidění spatřil, jak „tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce statisíců stály před ním“, sv. Augustin se domníval, že se andělé „množí jako mouchy“.

 Není divu, že byli rozděleni v přísné hierarchii jako feudální šlechta. Jediným problémem je to, že existuje několik názorů, jak tato hierarchie fungovala, takže se o roztřídění andělů také vedly spory, než svatý Tomáš prezentoval vlastní pojetí, a než o sedmdesát let později kolem roku 1320, uveřejnil florentský politik a básník Dante Alighieri Božskou komedii, v níž definitivně určil místo všem tvorům, dobrým i zlým. Tyto dva texty ustanovily hierarchii andělů jednou pro vždy. Oba mužové se řídili tříděním, které navrhl kolem roku 500 n.l Dionýsos Pseudo-Areopagités. 300 let po těchto dvou středověkých myslitelích, v roce 1664, anglický básník John Milton ve svém Ztraceném ráji tuto tradici zcela ignoroval. V ní pocházela Satanova armáda původně z nejvyšších kůrů andělských, a Rafael, urozený seraf, doporučuje poselství jako obyčejný kurýr

Andělé mají tradiční hierarchii řádů, známých jako v křesťanské angelologii jako kůry. Podle křesťanského mystika Dionýsa těchto andělských kůrů existuje devět.

Serafínové : Nejvyšším řádem andělů jsou Serafínové, podle kabaly jsou zvaní Chajot Kadoš, neboli svaté živé bytosti, které jsou nejblíže božskému zdroji a vyzařují nepředstavitelnou intenzitu světla.Existují nad říší planet.

Cherubíni: Dalším řádem jsou Cherubíni "vířící síly", kteří dostávají světlo od Serafínů a odrážejí božské poznání a modroust. ti také existují za planetární sférou.

Trůnové: Trůnové jsou "Ohnivá kola s mnohýma očima" neboli "silní a mocní" krouží kolem božského zdroje a odrážejí sílu a slávu Trůnu.

Panstva: "Zářící" existují na úrovni, kde splývá duchovní a fyzická úroveň. Odrážejí touhu překonat omezení hmotné úrovně.

Ctnosti: "Planoucí" vzbuzují posvátnou hrůzu a jsou anděli pomsty. Vládnou přírodním zákonům a v lidech probouzejí čest a srdnatost.

Mocnosti: Tito andělé střeží cesty k nebesům a brání projevený vesmír před ničivostí démonů.jejich světlo vyvolává oddanost dobru nad zlem.

Knížectva:Toto je první andělský kůr, který dokáže aktivně zasáhnout v lidských záležitostech. Řídí vlády a vůdce a v jedincích probouzejí odpovědnost.

Archandělé: Mocní archandělé jsou andělé, kteří se příležitostně zjevují jako velké světelné bytosti s křídly. Jsou to andělé zvěstující na zemi Slovo Boží.

Andělé: Nejnižší andělský kůr se přímo zabývá pomocí lidstvu. Patří sem strážní Andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na cestu pravdy. Tento andělský řád má na starosti předcházení nehodám a katastrofám.

 

Andělská magie

Andělská magie vibruje ve vysokých frekvencích. Abyste se na ni snáze vyladili a úspěšně vyvolali anděla, měli byste se připravit očistnými rituály jako je půst koupel, modlitba. Půst by se neměl přehánět, stačí jednodenní. Měli byste se vyhýbat návykovým a stimulačním látkám a nejíst např. cibuli, česnek.

Je důležité pít bylinné čaje a nálevy např. fenyklový, heřmánkový, mátový,... tyto bylinky můžete přidat také do své očistné koupele. Provoněná koupel spolu se světlem svíce je ideální přípravou na andělskou magii.

 

Pěticípá hvězda neboli PENTAGRAM je odvěkým symbolem ochrany a štěstí.
Představuje PĚT SMYSLU, ČLOVĚKA jako Mikrokosmos a obraz Boží.
Používá se při rituálech k vytvoření ochranného kruhu síly. Před vyvoláním zkoncentrujte a udržujte tvůrčí duchovní energii.

Vyvoláním ČTYŘ VELKÝCH ARCHANDĚLU pomocí čtyř svatých hebrejských jmen boha navozuje spojení se silami přírody, živlů, čístí auru a naplńuje ji božským světlem.
Tento rituál se tradičně začíná vykonáním SVĚTELNÉHO KŘÍŽE.

SVĚTELNÝ KŘÍŽ

Světelný kříž je velmi účinným Kabalistickým cvičením pro posílení AURY a koncentraci ENERGIE! Tradičně se vykonává před vlastní magickou prací, hlavně při vymezování MAGICKÉHO KRUHU.

 1. Postavte se tváří k Východu a představte si nad sebou jasné bílé světlo. Zvedněte
PRAVOU RUKU nad HLAVU a za následujících slov si stáhněte světlo dolů ke svému ČELU. " Tvé, ó Pane...."

2. Procítíte, jak vám světlo naplňuje HLAVU a za následujících slov je VEĎTE PŘÍMKOU, níž TĚLEM, až k NOHÁM .. "Je království...."

3. Procítíte , jak vám světlo NAPLŇUJE celé tělo a Vytáhněte ho RUKOU vzhůru k pravému RAMENI a řekněte: "Síla"

4. TÁHNĚTE proud světla napříč k LEVÉMU RAMENI a řekněte: A Sláva...

5. Nyní sepněte RUCE u srdce a prociťte jak VÁMI PROZAŘUJE velký Světelný kříž a řekněte:"Navždy. Amen. "

 

 

. 

VYMEZENÍ MAGICKÉHO KRUHU

 

Po vykonání SVĚTELNÉHO KŘÍŽE se postavte tváří k VÝCHODU a proveďte hlavní část rituálu pentagramu, která spočívá ve vytvoření Magického kruhu.

1. Jednu ruku vztyčte směrem k bodu lehce nad hlavou. Nakreslete jím PENTAGRAM jednou nepřerušovanou čarou, přičemž začnete dole v levém rohu a představujte si ji jako čáru OHNĚ!

Ukažte do STŘEDU ZÁŘÍCÍHO PENTAGRAMU a hlasitým sebevědomým hlasem proneste: "Ve jménu Všemocného JE-HO-VA a archanděla RAFAELA, prince vzduchu, kreslím tento kruh na východě".

2. Se stále zvednutou paží se obraťte k JIHU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nyní stejným způsobem nakreslete další pentagram. A opět ukažte do středu a proneste:"Ve jménu Všemocného A-DON-AIE a archanděla MICHAELA, prince ohně kreslím kruh na jihu!"

3. Se zvednutou paží se obraťte k ZÁPADU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nakreslete Pentagram , opět ukažte do středu pentagramu a proneste:
"Ve jménu Všemocného E-I -JAJ a archanděla Gabriela, prince vody, kreslím tento kruh na západě"


4.. Se stále zvednutou paží se nyní obraťte k SEVERU a nakreslete čtvrtinu Ohnivého kruhu. Nakreslete Pentagram, a řekněte: "Ve jménu Všemocného A-GU-LA a archanděla URIELA, prince země, kreslím tento kruh na severu."

Když jste nakreslili magický kruh, můžete vyvolávat ARCHANDĚLY, aby vám vytvořili mocný posvátný prostor.

1. Zvedněte pravou paži, obraťte se opět k Východu, vykonejte OHNIVÝ kruh,který bude nyní mít na každé světové straně planoucí hvězdu. Otevřete náruč dokořán a proneste:

"Přede mnou RAFAEL" (představte si jasné žluté světlo s fialovou aurou).

"Za mnou GABRIEL" (představte si jasně modré světlo se oranžovou aurou)

"Po mé pravici MICHAEL" ( představte si jasně rudé světlo se zelenou aurou).

"Po mé levici URIEL" ( představte si jasně zelené světlo s rezavou aurou)

" Nade mnou OTEC " (představte si palanoucí hexagram - šesticípou hvězdu složenou ze dvou vzájemně spletených trojuhelníků)

" Pode mnou MATKA" ( opět si představte planoucí hexagram) .

"Ve mně věčný plamen"

2. Nyní jste vytvořili Posvátný prostor, díky němuž můžete bezpečně vyvolat anděla podle vlastního výběru.

 

VYVOLÁNÍ LAHABIELA - anděla ochrany

V posvátném kruhu můžete vyvolávat jakéhokoliv ANDĚLA. Na vyzívání neexistuje jednoznačný návod. Nejdůležitější je, aby zvolená slova rezonovala s vaším úmyslem a byla upřímná. Níž uvádím vyvolání anděla Lahabiela, který se tradičně přivolává k vypuzení zlých duchů. Rituál by se měl vykonávat v neděli za úsvitu.

"Ve jménu Jediného Všemocného Stvořitele Veškerenstva, Tě vyvolávám, velký anděli LAHABIELI, jako anděla ochrany, abys střežil a odvracel ode mne všechno zlo a já mohl /a kráčet cestou lásky bez ohrožení a škod. Z celého srdce ti za to děkuji, ve jménu VŠEMOCNÉHO."

Je vyzívání hotovo, Rituál zakončíte, SVĚTELNÝM KŘÍŽEM.

 

 

PROSBA K ANDĚLU O POMOC

Prosba je psaná žádost o pomoc. Adresovaná k andělu, má větší moc. Pokud chcete např. někomu pomoci při nemoci, můžete napsat anděli SABRAELOVI, andělu léčení.

Ve jménu.... (boha / bohyně / alláha/ ježíše krista / stvořitele,.....),nebo v jiném božím jménu, píšu tuto prosbu k Tobě velký Anděli (uveďte jméno), abys (definujte problém, přání), Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení prosby. A to ve jménu (boží jméno dle vlastnímu výběru) .

K prosbě připojte datum, místo a podpis.

Psát byste měli na čistý papír. Pak prosbu vložíte do obálky spolu s nějakým významným předmětem o němž máte pocit, že by mohl vaši prosbu podpořit .

---------

ARIEL - Anděl léčení

ARMISAEL - Anděl porodu

JEHUDIA - Anděl bolestných ztrát

MIHR -Anděl přátelství

SABRAEL - Anděl léčení

RAHMIEL - Anděl soucitu

SERAFIEL - Anděl míru

TAHARIEL - Anděl čistoty

VASIARIA - Anděl milosrdenctví

ZARUCH - Anděl síly

LAHABIEL - Anděl ochrany

 

 

Duchové

Čarodějové, čarodějnice a mágové stejně jako vyznavači světových náboženství a velká většina lidstva, v existenci neviditelných duchů, kteří mají kontakt s hmotným světem, v němž žijeme. Duchové jsou netělesné podstaty, kteří existují na viditelných úrovních. Ikdyž nemají viditelnou podobu , mnoho z nich se může za jistých okolností zviditelnit. Někdy to dělají , aby nám dali o své přítomnosti vědět. Většina duchů existuje mimo časoprostor a jsou v lidském pojetí nesmrtelní.

Andělé

Podle semitské a védské tradice byli andělé prvními stvořeními bytostmi. Jejich úkolem důchů světla je odrážet slávu stvořitele a udržovat všechno stvořené. Představují ideje a inteligence ve všech formách.

Démoni

V semitské tradici jsou démoni padlí andělé, kteří odmítli vzdát se svobodné vůle a vzbouřili se proti stvořiteli, za co byli potrestáni odnětím velké části svého světla a vyloučeni z účasti na procesech stvořením.

Duchové

Jsou to duše mrtvých, které existuje na strální úrovni v neviditelné čtvrté dimenzi naší hmotné úrovně. Žijí v před peklí (limbu) a musí ještě podstoupit na další úroveň cyklu života, smrti a znovuzrození. Nejběžnější příčinou, proč setrvávají duchové v před peklí, jeten, že se ještě nevyrovnali se svou smrtí.

Živelní duchové

Duchové živlů jsou duchy čtyř filozofických prvků - země, vzduchu, Vody, Ohně. Jsou složeni z podstaty živlu, kterému slouží. Ohniví duchové se nazývají Salamandři, vzdušní duchové jsou Sylfové, vodní jsou Undiny nebo Nymfy a zemští duchové se nazývají Gnómové.

Poltregeist

Překlad je označuje jako "lomozivý duchové", co přesně vystihuje to, co dělají - lomozí věcmi. Můžou způsobit velké škody v domě tím, že háží věcmi a mlátí jimi, lidi vážně zraní pouze málokdy. Jejich skutečná povaha zůstává tajemstvím, někdo je považuje za duchy a někdo za zlé lomozivé skřítky.

Dévové

Jsou vládnoucími duchy přírody, andělskými bytostmi, které řídí přírodní jevy, především zvířecí a rostlinné říši.

Duchové přírody

Nižším přírodním duchům vládnou Dévové. tíhnou k individuálním životním formám. mezi nejznámějšími patří Dryády - duchové stromů a Květinové Víly.

Pohádkové bytosti

Postavičky z lidové slovesnosti - škřítkové, šotkové¨, trpaslíci, elfové. Řadí se mezi nižší andělské polodémonické bytosti, nebo mezi Přírodní Duchy. Obývají astrální úroveň, která leží těsně za hranicemi našeho smyslového vnímání.

 

 

Andělé a jejich rozdělení

 

Andělé jsou stvořeni z čisté energie, jsou duchovními bytostmi bez reálné podoby. Pro samotnou skutečnost, že sídlí v duchovním světě, je nelze situovat do žádného možného či představitelného místa. Obklopují trůn Boží a neustále zpívají jeho chvalozpěvy. Ale protože Bůh je všudypřítomný, kde můžeme předpokládat, že andělé žijí?Na druhé straně, vzhledem k tomu, že čisté duchovno, tedy andělské vědomí nemá tvar, jakou podobu můžeme andělům přisuzovat?Tyto otázky, jak se zdá bez odpovědi, nahrazuje fantazie člověka, jeho představivost a schopnost zobrazit si v mysli vše, co nedokáže zachytit svými smysly, co dokáže jen vytušit svým chápáním. Lidská mysl má totiž výjimečnou schopnost "utvářet". Člověk se podobá svému stvořiteli zejména a především svou schopností milovat a tvořit skrze lásku, svět a realitu, které je účasten. A to byl důvod, proč bylo nutné přisoudit andělským bytostem, jež jsou ze své podstaty abstraktní a bez formy, podobu bezprostředně srozumitelnou a představitelnou pro oči naší mysli.Protože se jedná o "živé bytosti" s inteligencí podobnou člověku, zdálo se logické přisoudit jim vzhled a morfologické rysy rovněž podobné člověku. Přesto však, jelikož se jedná o bytosti složené z "hmoty", když mnohem jemnější, alespoň v lidské představivosti jsou považovány za tvory "vzdušné". Další jejich vlastností je schopnost přemisťovat se svobodně a v okamžiku v čase i prostoru. Z tohoto důvodu jim byla přisouzena křídla, symbolizující schopnost absolutním způsobem vládnout prostoru i času. Kromě toho má lidská logika ze své přirozenosti nevyhnutelnou potřebu třídit, dát všemu o čem přemýšlí, řád a hodnotu. Z tohoto důvodu vznikly takzvané andělské "hierarchie", počínaje těmi, jež jsou nejblíže Božímu Majestátu, Otci Všemohoucímu, až po ty, jež se od něj postupně vzdalují. To vše vzniká výhradně z potřeby lidské mysli vytvářet si žebříček hodnot a řídit se jím ve všem, co existuje. A konečně téměř nevyhnutelným důsledkem všeho, co bylo řečeno, je roztřídění andělů do existenčních rovin souvisejících charakteristikami podobných jednotlivým energetickým vrstvám.

 

Také v tomto případě našla lidská logika a představivost to nejlepší řešení-přisoudila každému andělskému kůru jednu specifickou planetu.SERAFOVÉ - URAN :Uran představuje rozjímání. Vliv Uranu vyjadřuje moudrost, získanou z látky.

 

CHERUBOVÉ - SATURN :Saturn je charakterizován tíhou, nedostatkem pohybu a tedy bržděním. Andělé žijící ve sféře Saturnu značí opuštění ze strany ducha, ovšem s možností opětovného nalezení rovnováhy za pomoci vlastního citu.

 

TRŮNY - JUPITER -:Vnímavost a hmota, rozpínavost, otevření, lehkost, hojnost, žoviálnost, sdílnost. Záporné aspekty budou vypuzeny pouze dosažením rovnováhy, tedy tím, že budeme pozitivní.

 

PANSTVA - MARS :Hmota dává impuls duchu, který hmotou hýbá. Dynamika, teplo, bojovný duch. Aktivita, která dojde uskutečnění. Negativita:agresivita, vznětlivost, netrpělivost.

 

SÍLY - SLUNCE : Kruh s bodem uprostřed. Bod počátku, duchovní síla. Dokonalá rovnováha, obdarovávání druhých. Negativní aspekt: zadržování všeho v sobě (sobectví).

 

VLÁDCI - VENUŠE :Kořeny duchovna ho drží spjaté s hmotou. Poznání skrze duchovní vývoj. Krása, harmonie vkusu, ženský symbol. Nová éra dostane impuls od ženské energie.

 

3. Odříkávejte požehnání soli

"Všemocný a nekonečný Bože, pokorně Tě prosím o Tvoji milost a laskavost, s níž žehnáš tomuto stvoření, soli, již jsi poskytl lidstvu k užívání. Nechť všechno, čeho se dotkne, je prostřednictvím Tvého Svatého jména osvobozeno od nečistoty a ARCHANDĚLÉ - MERKUR :Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Diplomacie. Merkur je v duchovním světě ochranným božstvem. Neustálá dynamika mezi hmotou a duchem.

 

ANDĚLÉ - MĚSÍC :Symbol otevřenosti vůči všem dimenzím. Přijímající a zpracovávající skrze charakteristickou vnímavost.Niternost, představivost, fantazie. Smrt a znovuzrození. K projevu dochází podle tvůrčího schématu, které je pro všechny úrovně stejné a nazývá se "strom života".

 

Uranem počínají všechny andělské hierarchie, s nimiž můžeme být v kontaktu.

 

PLANETA ZEMĚ je znázorněna jako kruh nesoucí kříž: jako duch, který se spojil s materiální dimenzí a představuje tak strom života, tvořený deseti již popsanými body.

 

Anděly spočítat nelze. Mluví se o armádách, plucích, zástupech. Jejich počet se pohybuje od pouhých 100 000 do 49 miliónů v židovské kabale. Podle jednoho sčítání andělů je 496 000 andělů rozděleno do 7 divizí. V Matoušově evangeliu je zmínka, že Ježíš mohl požádat svého Otce, aby mu ihned seslal více než dvanáct legií andělů , při čemž jedna legie sčítala 3000 až 6000 mužů včetně jezdectva. Zatím co Daniel ve svém vidění spatřil, jak „tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce statisíců stály před ním“, sv. Augustin se domníval, že se andělé „množí jako mouchy“.

 Není divu, že byli rozděleni v přísné hierarchii jako feudální šlechta. Jediným problémem je to, že existuje několik názorů, jak tato hierarchie fungovala, takže se o roztřídění andělů také vedly spory, než svatý Tomáš prezentoval vlastní pojetí, a než o sedmdesát let později kolem roku 1320, uveřejnil florentský politik a básník Dante Alighieri Božskou komedii, v níž definitivně určil místo všem tvorům, dobrým i zlým. Tyto dva texty ustanovily hierarchii andělů jednou pro vždy. Oba mužové se řídili tříděním, které navrhl kolem roku 500 n.l Dionýsos Pseudo-Areopagités. 300 let po těchto dvou středověkých myslitelích, v roce 1664, anglický básník John Milton ve svém Ztraceném ráji tuto tradici zcela ignoroval. V ní pocházela Satanova armáda původně z nejvyšších kůrů andělských, a Rafael, urozený seraf, doporučuje poselství jako obyčejný kurýr

Andělé mají tradiční hierarchii řádů, známých jako v křesťanské angelologii jako kůry. Podle křesťanského mystika Dionýsa těchto andělských kůrů existuje devět.

Serafínové : Nejvyšším řádem andělů jsou Serafínové, podle kabaly jsou zvaní Chajot Kadoš, neboli svaté živé bytosti, které jsou nejblíže božskému zdroji a vyzařují nepředstavitelnou intenzitu světla.Existují nad říší planet.

Cherubíni: Dalším řádem jsou Cherubíni "vířící síly", kteří dostávají světlo od Serafínů a odrážejí božské poznání a modroust. ti také existují za planetární sférou.

Trůnové: Trůnové jsou "Ohnivá kola s mnohýma očima" neboli "silní a mocní" krouží kolem božského zdroje a odrážejí sílu a slávu Trůnu.

Panstva: "Zářící" existují na úrovni, kde splývá duchovní a fyzická úroveň. Odrážejí touhu překonat omezení hmotné úrovně.

Ctnosti: "Planoucí" vzbuzují posvátnou hrůzu a jsou anděli pomsty. Vládnou přírodním zákonům a v lidech probouzejí čest a srdnatost.

Mocnosti: Tito andělé střeží cesty k nebesům a brání projevený vesmír před ničivostí démonů.jejich světlo vyvolává oddanost dobru nad zlem.

Knížectva:Toto je první andělský kůr, který dokáže aktivně zasáhnout v lidských záležitostech. Řídí vlády a vůdce a v jedincích probouzejí odpovědnost.

Archandělé: Mocní archandělé jsou andělé, kteří se příležitostně zjevují jako velké světelné bytosti s křídly. Jsou to andělé zvěstující na zemi Slovo Boží.

Andělé: Nejnižší andělský kůr se přímo zabývá pomocí lidstvu. Patří sem strážní Andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na cestu pravdy. Tento andělský řád má na starosti předcházení nehodám a katastrofám.

 

Andělská magie

Andělská magie vibruje ve vysokých frekvencích. Abyste se na ni snáze vyladili a úspěšně vyvolali anděla, měli byste se připravit očistnými rituály jako je půst koupel, modlitba. Půst by se neměl přehánět, stačí jednodenní. Měli byste se vyhýbat návykovým a stimulačním látkám a nejíst např. cibuli, česnek.

Je důležité pít bylinné čaje a nálevy např. fenyklový, heřmánkový, mátový,... tyto bylinky můžete přidat také do své očistné koupele. Provoněná koupel spolu se světlem svíce je ideální přípravou na andělskou magii.

 

Pěticípá hvězda neboli PENTAGRAM je odvěkým symbolem ochrany a štěstí.
Představuje PĚT SMYSLU, ČLOVĚKA jako Mikrokosmos a obraz Boží.
Používá se při rituálech k vytvoření ochranného kruhu síly. Před vyvoláním zkoncentrujte a udržujte tvůrčí duchovní energii.

Vyvoláním ČTYŘ VELKÝCH ARCHANDĚLU pomocí čtyř svatých hebrejských jmen boha navozuje spojení se silami přírody, živlů, čístí auru a naplńuje ji božským světlem.
Tento rituál se tradičně začíná vykonáním SVĚTELNÉHO KŘÍŽE.

SVĚTELNÝ KŘÍŽ

Světelný kříž je velmi účinným Kabalistickým cvičením pro posílení AURY a koncentraci ENERGIE! Tradičně se vykonává před vlastní magickou prací, hlavně při vymezování MAGICKÉHO KRUHU.

 1. Postavte se tváří k Východu a představte si nad sebou jasné bílé světlo. Zvedněte
PRAVOU RUKU nad HLAVU a za následujících slov si stáhněte světlo dolů ke svému ČELU. " Tvé, ó Pane...."

2. Procítíte, jak vám světlo naplňuje HLAVU a za následujících slov je VEĎTE PŘÍMKOU, níž TĚLEM, až k NOHÁM .. "Je království...."

3. Procítíte , jak vám světlo NAPLŇUJE celé tělo a Vytáhněte ho RUKOU vzhůru k pravému RAMENI a řekněte: "Síla"

4. TÁHNĚTE proud světla napříč k LEVÉMU RAMENI a řekněte: A Sláva...

5. Nyní sepněte RUCE u srdce a prociťte jak VÁMI PROZAŘUJE velký Světelný kříž a řekněte:"Navždy. Amen. "

 

 

. 

VYMEZENÍ MAGICKÉHO KRUHU

 

Po vykonání SVĚTELNÉHO KŘÍŽE se postavte tváří k VÝCHODU a proveďte hlavní část rituálu pentagramu, která spočívá ve vytvoření Magického kruhu.

1. Jednu ruku vztyčte směrem k bodu lehce nad hlavou. Nakreslete jím PENTAGRAM jednou nepřerušovanou čarou, přičemž začnete dole v levém rohu a představujte si ji jako čáru OHNĚ!

Ukažte do STŘEDU ZÁŘÍCÍHO PENTAGRAMU a hlasitým sebevědomým hlasem proneste: "Ve jménu Všemocného JE-HO-VA a archanděla RAFAELA, prince vzduchu, kreslím tento kruh na východě".

2. Se stále zvednutou paží se obraťte k JIHU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nyní stejným způsobem nakreslete další pentagram. A opět ukažte do středu a proneste:"Ve jménu Všemocného A-DON-AIE a archanděla MICHAELA, prince ohně kreslím kruh na jihu!"

3. Se zvednutou paží se obraťte k ZÁPADU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nakreslete Pentagram , opět ukažte do středu pentagramu a proneste:
"Ve jménu Všemocného E-I -JAJ a archanděla Gabriela, prince vody, kreslím tento kruh na západě"


4.. Se stále zvednutou paží se nyní obraťte k SEVERU a nakreslete čtvrtinu Ohnivého kruhu. Nakreslete Pentagram, a řekněte: "Ve jménu Všemocného A-GU-LA a archanděla URIELA, prince země, kreslím tento kruh na severu."

Když jste nakreslili magický kruh, můžete vyvolávat ARCHANDĚLY, aby vám vytvořili mocný posvátný prostor.

1. Zvedněte pravou paži, obraťte se opět k Východu, vykonejte OHNIVÝ kruh,který bude nyní mít na každé světové straně planoucí hvězdu. Otevřete náruč dokořán a proneste:

"Přede mnou RAFAEL" (představte si jasné žluté světlo s fialovou aurou).

"Za mnou GABRIEL" (představte si jasně modré světlo se oranžovou aurou)

"Po mé pravici MICHAEL" ( představte si jasně rudé světlo se zelenou aurou).

"Po mé levici URIEL" ( představte si jasně zelené světlo s rezavou aurou)

" Nade mnou OTEC " (představte si palanoucí hexagram - šesticípou hvězdu složenou ze dvou vzájemně spletených trojuhelníků)

" Pode mnou MATKA" ( opět si představte planoucí hexagram) .

"Ve mně věčný plamen"

2. Nyní jste vytvořili Posvátný prostor, díky němuž můžete bezpečně vyvolat anděla podle vlastního výběru.

 

VYVOLÁNÍ LAHABIELA - anděla ochrany

V posvátném kruhu můžete vyvolávat jakéhokoliv ANDĚLA. Na vyzívání neexistuje jednoznačný návod. Nejdůležitější je, aby zvolená slova rezonovala s vaším úmyslem a byla upřímná. Níž uvádím vyvolání anděla Lahabiela, který se tradičně přivolává k vypuzení zlých duchů. Rituál by se měl vykonávat v neděli za úsvitu.

"Ve jménu Jediného Všemocného Stvořitele Veškerenstva, Tě vyvolávám, velký anděli LAHABIELI, jako anděla ochrany, abys střežil a odvracel ode mne všechno zlo a já mohl /a kráčet cestou lásky bez ohrožení a škod. Z celého srdce ti za to děkuji, ve jménu VŠEMOCNÉHO."

Je vyzívání hotovo, Rituál zakončíte, SVĚTELNÝM KŘÍŽEM.

 

 

PROSBA K ANDĚLU O POMOC

Prosba je psaná žádost o pomoc. Adresovaná k andělu, má větší moc. Pokud chcete např. někomu pomoci při nemoci, můžete napsat anděli SABRAELOVI, andělu léčení.

Ve jménu.... (boha / bohyně / alláha/ ježíše krista / stvořitele,.....),nebo v jiném božím jménu, píšu tuto prosbu k Tobě velký Anděli (uveďte jméno), abys (definujte problém, přání), Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení prosby. A to ve jménu (boží jméno dle vlastnímu výběru) .

K prosbě připojte datum, místo a podpis.    MAGICKÁ OCHRANA

 

 

Čarodějnická láhev

Toto kouzlo používají čarodějnice odpradávna. Je to ochranné kouzlo před negativním vlivem. Někteří lidé na vás mohou žárlit, nepřát vám vašeho partnera, postavení, nelíbí se jim váš účes, závidí vám, ..... . Nejlepším způsobem jak se chránit je čarodějnická láhev. Podstatou je ochránit se a co bylo na vás sesláno, poslat zpět!

Potřeby: obyčejná láhev, ostré předměty, vaše moč, lepicí páska

Postup: Vezměte obyčejnou lahev, např. od instantní kávy. Z poloviny ji naplňte ostrými předměty, střepy, sklem, rezavými hřebíky, žiletkami, jehlami,... Když je sklenice do poloviny naplněná, druhou polovinu doplňte svou močí. Jesliže sklenici připravuje žena, může být i s trochou menstruační krve. Uzavřete sklenici přelepte ji lepící páskou a zakopejte jí alespoň 30 centimetrů do země na opuštěném místě, kde ji nikdo nevyhrabe. Dokud je sklenice v zemi neporušená, bude vás chránit před veškerým zlem. Doporučuje se tento rituál opakovat každý rok.

Zavazující kouzlo

 

Toto kouzlo se používá chceme-li někomu zabránit, aby vyzradil tajemství.

Potřeby: figurka buď z látky, hlíny nebo vosku, fotografie člověka jehož představuje, jehla, červená hedvábná nit, bílé plátno

Postup: (je to forma sympatetické magie). Můžete použít buď hliněnou, látkovou nebo voskovou figurku. Při rituálu je pojmenovaná podle osoby, kterou představuje. Místo obličeje je možné vystřihnout fotografii. Když je figurka hotová (musí se co nejvíce podobat člověku, kterého má představovat), potom s vhodným slovním doprovodem vezmete jehlu s 53 cm dlouhou nití z červeného hedvábí , zašijete loutce pusu. Šití ukončíte ovázáním zbytkem nitě kolem celé loutky. Soustředíte se na fakt, že osoba nesmí mluvit na zákázané téma - každé tajemství je takto zabezpečeno. Po skončení rituálu je loutka zabalena do kusu bílého plátna či hedvábí a uložena na bezpečné místo. Dokud je nit na svém místě je osoba vázána mlčením!

Ochranná moc stromu

 

Dejte jméno stromu, který vás silně přitahuje. Uzavřete s ním přátelství, tím, že mu přinesete dárky např.vodu, květy,....

3x ho obejděte proti směru hodinnových ručiček, oslovte ho jeho jménem. A pak řekněte: "Jsi mým bratrem, jsi mou sestrou, drž prosím všechno zlé daleko ode mně a nos mi zdraví. Děkuji ti, žehnám ti a prosím tě také o požehnání.

 Pak strom obejměte."

 

Obecně ochranné kouzlo

 

"Elementy Slunce, Měsíce, Ohně, Země, Vzduchu, Vody" přijďte ke mně!
Síly dne i noci. Volám vás na pomoc!
Pomozte mi, chraňte mě příští hodinu ( jiný časový údaj)!
Nechť se tak stane!

 

Zlomení kouzla

 

Toto kouzlo vám poslouží, např. pokud jste se nechtěně proklel/a( " ..jestli mě opustí, vypadají mi všechny vlasy nebo jestli mě opustí ať ho ta potvora taky opustí,.....)

Potřeby:. 1 bílá svíce, 1 černá svíce, koupě jakékoliv květiny

Postup: Nejlépe o úplňku zapalte černou a bílou svíci , dejte před sebe květinu a začněte formulovat váš problém, kdy se vám i druhé osobě omluvíte.

"V této noci, v této chvíli, volám vás stradodávné síly. V čase je vše zamčeno, nyní vše s láskou odstraním nikoho tím nezraním . Nechť je pravda naposledy řečena (vyslovte kouzlo, nebo jeho přibližné znění nebo slova, které jste vyslovila při prokletí.). A tato věc pro všechny dořešena, propouštíme vzpomínky staré a zlé. Nemusíme být nadále nepřátelé. Nenávist se dnes po setmění, v květinu nevinnou změní. Vyvazuji se , vyvazuji i tebe (jméno osoby pokud ho znáte) (opakujte 3x)"

Potom nechte květinu uschnout a zahrabte ji do země, kde ji nikdo nevyhrabe.

 

Rituál pro ochranu

 

Tento rituál se provádí v případě, že se cítíte být ohroženi, nebo nechcete být obtěžováni vlivy ze svého okolí.

Najděte si dobu, kdy nebudete ničím a nikým rušeni. Okolo magického kruhu rozsviťte svíce a poté vstupte do jeho středu, obvod kruhu posypte solí (po směru hodinových ručiček).

Sedněte si do jeho středu, uvolněte se a snažte se na nic nemyslet. Plynule dýchejte a představujte si jak kolem vás vzniká průhledné bílé světlo Pomalu kolem vzniká průhledný neproniknutelný obal.

Po chvíli budete sedět v jasném obalu. Síla , která do vás vstupuje je příjemná. Cítíte jak vás hřeje do dlaní a zátylku. Sílu přijímejte dokud vám to bude příjemné. Jakmile vás začnou brnět nohy, ruce, nebo vás začne škrtit prádlo či cokoliv rozrušovat rituál ukončete. Otevřete kruh, vystupte z něj, zhasněte svíce. Ve svém obalu však zůstaňte. Bude vás chránit a nikomu nepovolanému nedovolí proniknout dovnitř. Projde jen ten komu to dovolíte.

Pokud se cítíte někým ohroženi představte si váš dům, nebo byt je ve skleněné, zrcadlové kouli, která začíná působit a odrážet vše zlé na vás seslané zpět vašemu nepříteli.

Další metoda je, že si představíte velké zrcadlo, za které se celá/ celý vejdete . Zrcadlo je nasměrované k obydlí, ve kterém bydlí váš nepřítel a vše co na vás nepřítel seslal mu nyní vracíte zpět.( Nebojte se tím se jen chráníte proti útoku na vás)

 

 

 

Rituál na spoutání někoho, kdo dělá potíže nebo se cítíte, že jste očarováni

Potřeby_ :3 černé svíčky, kotlík nebo nádoba, kuřidlo na ochranu, nebo spoutání (lze ho takto koupit přímo pod tímto názvem), kousek pergamenového papíru trochu bazalky a květy bezu. Hůlka , nebo rituální nůž nebo použijte prostě svůj prst, pokud je nemáte.Tento rituál dělejte za ubývajícího měsíce .

Postup : Mezi dvě černé svíčky postavte kotlík, zatímco třetí svíčka bude stát naproti vám na odlehlé straně oltáře. Zapalte kadidlo na ochranu nebo spoutání. Jména svých nepřátel už mějte napsaná na kousku pergamenového papíru. Pokud jejich jmén neznáte, napište pouze "všichni moji nepřátelé". Nasypte do kotlíku bazalku a květy bezu.Říkejte: Bublej kotlíku, bublej, bublej. Zlo spal, nesnáze znič.

Podpalte pergamen od svíčky uprostřed a hoďte jej do kotlíku. Vezměte hůlku a přejíždějte po kotlíku (nebo nad kotlíkem) a přitom říkejte: Temnota skončila, mám tě ve své moci. Svělo přichází. Má bitva je vyhraná!

Vyneste popel a byliny ven a vhoďte je po větru směrem k měsíci. Svíčky nechte dohořet.

 

Na posílení psychické obrany

 

Potřeby: kotlík (nádobu nebo kastůlek), květy černého bezu, majoránku, mátu, routu vonnou, ampulku nebo skleněnou nádobku, pár kapek silice z jetele, kadidlovníku, jasmínu a levandule, místo silice (jde použít magický olej např. anti-kletba nebo ochrana), 1x svíčku bílou, 1x svíčku červenou, 1x svíčku černou.

Postup: Noc před úplňkem si najděte místo, kde váš oltář (pracovní plochu) nebude nikdo vyrušovat nebo bořit. Doprostřed postavte kotlík s červenou svíčkou vpravo, černou svíčkou vlevo, dozadu postavte bílou svíčku. Zatím je, ale nerozsvěcujte. Do kruhu, který jste utvořili kolem kotlíku nasypte směs stejných dílů - květy černého bezu, majoránky, máty, routy vonné. Do ampulky nebo skleněné nádobky, která jde uzavřít, si odlijte stejný počet kapek silice z jetele, kadidlovníku, jasmínu a levandule. Uzavřenou ampulku (sklenici) postavte do kotlíku (nádoby) a nechte ji tam do úplňku.

Za úplňku se vykoupejte a vykuřte ochraným a očistným kuřidlem (kadidlem) všechny místnosti (lze také použít svazek usušené šalvěje - ta očišťuje) všechny místnosti v domě. . Vraťte se k oltáři a rozsviťte všechny svíčky. Vezměte si rituální nůž nebo meč.V mysli nakteslete kolem sebe kruh (po směru hodinových ručiček).

Vraťte se k východu a pozvedněte nůž hrotem vzhůru (meč) na pozdrav a říkejte: mocí vycházejícího slunce je vše zlé v mém životě překonáno.

Obraťte se k jihu, pozdravte a říkejte:mocí větru poledního konečně získávám nad vším vládu.

Obraťte se k západu pozdravte a říkejte: mocí noci temné je můj štít pevný a taktéž má zbroj.

Obraťte se k severu a pozdravte, říkejte: s úplňkem na ztemnělém nebi nejsi sám/sama. Noc je tu ku pomoci. Paže bohyně mě objímají, skýtají mi útočiště dnem i nocí. Kliďte se, nečistí duchové, nejste sem zváni. Posílám vás zpět. Nebojím se, neboť jsem zvítězil/a. Jsem osvobozen/a. Již nade mnou nemáte moc!

Obraťte se k oltáři vezměte ampulku s olejem. Kápněte si olej na dlaň a potřete si čelo, srdce, solar plexus, zápěstí a kotníky. Přitom si představujte lesklý ochranný krunýř, jak vám zvolna pokrývá celé tělo. Uzavřete ampulku a dejte ji na bezpečné místo. Poděkujte živlům a bohyni za pomoc a zhasněte svíčky. Olej použijte kdykoliv budete mít pocit, že váš krunýř mizí.

 

Vytvoření magického štítu

 

Chcete-li opravdu rozvinout magickou ochranu, pak musíte být přesvědčeni, že máte právo být ochraňováni před jakýmkoliv magickým útokem. Všechny lidské bytosti mají právo na svůj posvátný prostor, kde je nikdo nebude rušit. Posvátný prostor potřebuje vaše fyzické i energetické tělo.

Vnější magický štít

 

První věcí, kterou byste měli udělat, abyste zesílili, je vytvoření vhodného prostoru. Svůj domov byste měli očistit od negativních energií.

 

Úklid

 

Jako první byste měli svůj domov očistit od veškeré stagnující energie. To spočívá v důkladném očistném rituálu provedeném od komínu až ke vchodovým dveřím. Vyberte si k tomu jasný vzdušný den. Oblečte si staré šaty, vybavte se mopem, koštětem, vysavačem, hadry, mycími prostředky, kartáčem, prachovkou,...

Vymeťte každý tmavý kout, každou skulinu ve vašem obydlí, vyčistěte stěny, skříně, lustry, vyperte záclony, vydrhněte podlahu, koberce i čalouněný nábytek. Vyleštěte vše co je vidět. Pusťte si k tomu hudbu, kterou máte rádi a dělejte vše s radostí. Okna otevřete dokořán a pořádně vyvětrejte. Po vynaloženém úsilí si dopřejte rituální koupel. Zapalte si svíčky vaší oblíbené barvy, nakapejte si do vany esenciální olej anebo vhoďte hrst mořské soli do vaší koupele.

 

Vykuřování

 

Poté, co svůj fyzický prostor pečlivě umyjete, měli byste jeho energii očistit kouřem. Zavřete okna a buď zapalte vonnou tyčinku a vykuřte každý kout nebo nakapejte na žhavé uhlí v kaditelnici směs kadidla , další variantou jsou pevně svázané byliny (šalvěj).

 

Sůl

 

Dále co jste svůj domov pečlivě očistili, vyvětrali a vykouřili. Vysypte všechny kouty místnosti solí, nejlépe posvěcenou solí. Krystalická sůl absorbuje negativní energie. Někteří mágové/čarodějky ještě myjí své stěny slanou vodou. Také nově vymalované zdi rozhodně stojí za námahu a peníze. Negativní energie se hromadí v tmavých a zatuchlých koutech.

 

Voda

 

Podobně jako sůl i voda absorbuje negativní energie. Necháte-li ji stát v misce, pročistí vám prostor. Tento proces je umocněn vodou posvěcenou, spolu se směsí esenciálních olejů např. rozmarýn, levandule,..... Když ji dáte v noci pod postel, může zabránit nočním děsům.

Výroba svěcené vody, soli

 

Tato metoda je založena na římsko-katolickém rituálu, skládá se z vyhnání zla a požehnání vodě a soli.


1. Dejte hrstku mořské soli do čisté sklenice nebo porcelánového šálku.
2. Udělejte znamení kříže nebo požehnejte zvednutou dlaní soli a odříkávejte vyhánění:

"Boží stvoření, soli země, vyháním z tebe ozvěnu zla pomocí živého Boha, jediného skutečného Boha, svatého Boha, z něhož všechno vzniklo. Nechť jsi očištěnou, živoucí a nebeskou solí, prostředkem k uzdravení těch, kdo věří, lékem pro tělo i duši všech, kteří si Tě vezmou. Nechť všechno zlo je vyhnáno z místa, kde jsi rozsypána. A nechť každý nečistý duch je odpuzován silou Všemocného Boha."

všech vlivů zla. Amen."

4. Odříkávejte požehnání vodě

Udělejte znamení kříže, nebo požehnejte zvednutou dlaní nad čistou skleněnou miskou čisté pramenité vody a poproste: "Všemocný a nekonečný Bože, pokorně tě prosím o tvoji milost a laskavost, s níž žehnáš tomuto stvoření, vodě, již jsi poskytl lidstvu k užívání. Nechť všechno, čeho se dotkne, je prostřednictvím Tvého Svatého jména osvobozeno od nečistoty a všech zlých vlivů zla. Amen. "

5. Nyní nasypte sůl do vody v podobě kříže a řekněte:

 "Nechť se tato nebeská sůl a voda harmonicky spojí ve jménu Všemocného Boha. Amen. "

Ochranné předměty

 

Svůj domov si také můžete vyzdobit předměty, které jsou současně ochranné i dekorativní. Nejúčinější jsou náboženské předměty - kříže, ikony, krucifixy, buddhové, další svatí,....

Krystaly a drahokamy a oblíbené předměty mají také velmi silnou ochranou moc. Krystaly a kameny by se měly čas od času vyčistit ponořením na 24 hod do v pramenité vodě rozpuštěné mořské soli a nebo ponecháním pod tekoucí vodou 1 až 2 minuty.

Všechny předměty z druhé ruky nesou v sobě stopy svých majitelů , především oblečení, šperky, nábytek,... Měly by být pečlivě očištěny od nežádoucích energií. To platí i rodinném dědictví. Ponořte šperky na noc do posvěcené vody.

Negativní energie nemají rádi náboženské zpěvy, koledy, klasikou muziku, indické rágy, když budete takovou hudbu pouštět, i když jen jako kulisu, vyženete duchy z obydlí. Naladění rádia na vaší oblíbenou stanici je také velmi dobrým pomocníkem.

 

Vnitřní magický štít

Poté co jste vytvořili ve svém obydlí ochranný magický prostor, získali jste ideální prostředí pro práci na sobě a pro vybudování silného a mocného magického štítu.

 

Životní změny

 

Udělejte změny ve svém životním stylu, které je potřebné udělat. Přestaňte dělat to, co vás oslabuje před útoky. Pokud trpíte nějakou závislostí, věnujte jí pozornost. Vyhledejte profesionální pomoc, je-li zapotřebí. Čím dřív tím líp.

Když se snažíme změnit své vnitřní já, je dobré se před vnějším světem trošku stáhnout. Vyhněte se zbytečným tlakům vyplývajících z vysvětlování toho, co jste udělali. Vyhýbejte se špatné společnosti. Lidé, kteří s vámi sdílejí špatné zvyky jichž se pokoušíte zbavit, na vás budou mít špatný vliv. Ale zbavte se pocitu , že se chcete změnit příliš radikálně, nemusíte opouštět všechny své přátele, zanechat své práce a zcela se stáhnout.

 

Půst - detoxikace


Období půstu, abstinence od povzbuzujících škodlivostí.Zdrženlivost jsou metody, jichž využívají světová náboženství. Měli byste být však opatrní, abyste nic nepřehnali, půst stačí pouze jednodenní, kdy místo jídla pijete ovocné štávy a bylinné čaje. Dáte šanci odpočinout zažívacímu systému a procvičujete svou pevnou vůli.

Meditace - sebedisciplína

 

Pokuste se v klidu rozjímat, meditovat, posedět, puste si příjemnou hudbu,...Pokuste se pocíctit soucit k lidem, kteří vás zklamali, a také si sami přiznat, kdy jste někoho zklamali vy. Silný štít jde vybudovat pouze tehdy, pokud znáte sami sebe. Všechno co si nedokážete přiznat, zůstává nevědomé. Tam, kde o sobě něco nevíte, jste zranitelní, kde se bráníte jsou uzavření. Takže si všechno vypovězte a nechte odejít. Jenom tak se posunete dál. Ale nebuďte na sebe příliš tvrdí, všichni děláme chyby.

 

Sebepřijetí - spolehnutí se sama na sebe

 

Přehodnocení svého života vám pomáhá pochopit, kam vás vaše činny i volby zavedly. Obviňováním druhých za své neúspěchy se vzdáváte vlastní zodpovědnosti a spatřujete se jako oběť. Kdy nastala doba, že za vás přebrali řízení života jiní ? Jak se to mohlo stát? Magický štít se vybuduje spolehnutím se sama na sebe, sebepřijetím a pochopením.

Fyzické cvičení - jóga

Očištění organismu - bylinné čaje - kopřivový, mátový, meduňkový

Modlitby - nejsnažší způsob, jak navázat kontak s božstvem, dosažení vnitřního klidu.Sskládá se z chvály, díkůvzdání, zpovědi z hříchu, přímluv za druhé a proseb

Ochrana před satanským útokem

 

Pokud máte podezření, že někdo je satanistou a obáváte se, že byste se mohli stát obětí, to nejlepší co můžete udělat, je vyhýbat se jeho společnosti. Dotyčné osobě nedávejte svá podezření najevo, ani nijak neupoutávejte její pozornost. Satanisté se pokoušejí vybudovat mocné ego, ale mohou být extrémě citliví na jakýkoliv náznak podezíravosti. Snažte se dotyčnou osobou zabývat v myšlenkách co nejméně. Pokud dovolíte, aby vás v duchu trápila, podpoříte tím ve svém nitru vytvoření proudu strachu.

V takovýchto případech bude nutné soustředit své myšlenky k dobru, k jasnému světlu, k přírodě, v případě, že jste věřící obraťte se se žádostí o pomoc k Ježíši Kristu. Jméno Ježíše Krista je mocným štítem někdy i v případě, že v něj nevěříte. Lékařská věda prokázala posednutí ďáblem a jako zaručený prostředek je použito exorcismu. Jako ochrana před napadením pomáhá svěcená voda a amulety vytvořené pro tento způsob. Výborně pomáhá klokočí nošené na krku nebo v kapse, ideální je ve formě růžence.

 

Magická kouzelná formulka k zapuzení zla

 

Doporučuji nosit magickou formulku napsanou na pergamenu zavěšenou na krku (řetízku). Je to arabské kouzlo proti zlým lidem:

Vrať se Ďábelské oko , Zpět ke Mému nepříteli !

 

Pomůcka proti strachu

 

Talisman, který blokuje strach.

Když na vás přijde atak strachu , vezměte do levé ruky bobulky vanilky a do pravé špetku soli.

 

ABRAKADABRA

Zaříkadlo které jsme si říkali už jako děti je po mnoho století používáno k zapuzení zla, strachu , chudoby , nemoci také si ho lze napsat na pergamenový papír jako amulet!

Toto zaříkadlo vyslovujte pomalu , soustřeďte se na problém , kterého se chcete zbavit a představujte si jak váš problém ustupuje . Velmi dobře lze použít na bolesti a horečky!

 

 

0chrana pentagramu

Pro svou bezprostřední ochranu můžete také v nepříjemných situacích (nebo těsně před nimi ) nakreslit levou rukou do vzduchu pentagram. Také si jej můžete vyrobit z kovu, nebo si jej koupit jako ochranu před veškerým zlem .

  MAGICKÁ OCHRANA

 

 

Čarodějnická láhev

Toto kouzlo používají čarodějnice odpradávna. Je to ochranné kouzlo před negativním vlivem. Někteří lidé na vás mohou žárlit, nepřát vám vašeho partnera, postavení, nelíbí se jim váš účes, závidí vám, ..... . Nejlepším způsobem jak se chránit je čarodějnická láhev. Podstatou je ochránit se a co bylo na vás sesláno, poslat zpět!

Potřeby: obyčejná láhev, ostré předměty, vaše moč, lepicí páska

Postup: Vezměte obyčejnou lahev, např. od instantní kávy. Z poloviny ji naplňte ostrými předměty, střepy, sklem, rezavými hřebíky, žiletkami, jehlami,... Když je sklenice do poloviny naplněná, druhou polovinu doplňte svou močí. Jesliže sklenici připravuje žena, může být i s trochou menstruační krve. Uzavřete sklenici přelepte ji lepící páskou a zakopejte jí alespoň 30 centimetrů do země na opuštěném místě, kde ji nikdo nevyhrabe. Dokud je sklenice v zemi neporušená, bude vás chránit před veškerým zlem. Doporučuje se tento rituál opakovat každý rok.

Zavazující kouzlo

 

Toto kouzlo se používá chceme-li někomu zabránit, aby vyzradil tajemství.

Potřeby: figurka buď z látky, hlíny nebo vosku, fotografie člověka jehož představuje, jehla, červená hedvábná nit, bílé plátno

Postup: (je to forma sympatetické magie). Můžete použít buď hliněnou, látkovou nebo voskovou figurku. Při rituálu je pojmenovaná podle osoby, kterou představuje. Místo obličeje je možné vystřihnout fotografii. Když je figurka hotová (musí se co nejvíce podobat člověku, kterého má představovat), potom s vhodným slovním doprovodem vezmete jehlu s 53 cm dlouhou nití z červeného hedvábí , zašijete loutce pusu. Šití ukončíte ovázáním zbytkem nitě kolem celé loutky. Soustředíte se na fakt, že osoba nesmí mluvit na zákázané téma - každé tajemství je takto zabezpečeno. Po skončení rituálu je loutka zabalena do kusu bílého plátna či hedvábí a uložena na bezpečné místo. Dokud je nit na svém místě je osoba vázána mlčením!

Ochranná moc stromu

 

Dejte jméno stromu, který vás silně přitahuje. Uzavřete s ním přátelství, tím, že mu přinesete dárky např.vodu, květy,....

3x ho obejděte proti směru hodinnových ručiček, oslovte ho jeho jménem. A pak řekněte: "Jsi mým bratrem, jsi mou sestrou, drž prosím všechno zlé daleko ode mně a nos mi zdraví. Děkuji ti, žehnám ti a prosím tě také o požehnání.

 Pak strom obejměte."

 

Obecně ochranné kouzlo

 

"Elementy Slunce, Měsíce, Ohně, Země, Vzduchu, Vody" přijďte ke mně!
Síly dne i noci. Volám vás na pomoc!
Pomozte mi, chraňte mě příští hodinu ( jiný časový údaj)!
Nechť se tak stane!

 

Zlomení kouzla

 

Toto kouzlo vám poslouží, např. pokud jste se nechtěně proklel/a( " ..jestli mě opustí, vypadají mi všechny vlasy nebo jestli mě opustí ať ho ta potvora taky opustí,.....)

Potřeby:. 1 bílá svíce, 1 černá svíce, koupě jakékoliv květiny

Postup: Nejlépe o úplňku zapalte černou a bílou svíci , dejte před sebe květinu a začněte formulovat váš problém, kdy se vám i druhé osobě omluvíte.

"V této noci, v této chvíli, volám vás stradodávné síly. V čase je vše zamčeno, nyní vše s láskou odstraním nikoho tím nezraním . Nechť je pravda naposledy řečena (vyslovte kouzlo, nebo jeho přibližné znění nebo slova, které jste vyslovila při prokletí.). A tato věc pro všechny dořešena, propouštíme vzpomínky staré a zlé. Nemusíme být nadále nepřátelé. Nenávist se dnes po setmění, v květinu nevinnou změní. Vyvazuji se , vyvazuji i tebe (jméno osoby pokud ho znáte) (opakujte 3x)"

Potom nechte květinu uschnout a zahrabte ji do země, kde ji nikdo nevyhrabe.

 

Rituál pro ochranu

 

Tento rituál se provádí v případě, že se cítíte být ohroženi, nebo nechcete být obtěžováni vlivy ze svého okolí.

Najděte si dobu, kdy nebudete ničím a nikým rušeni. Okolo magického kruhu rozsviťte svíce a poté vstupte do jeho středu, obvod kruhu posypte solí (po směru hodinových ručiček).

Sedněte si do jeho středu, uvolněte se a snažte se na nic nemyslet. Plynule dýchejte a představujte si jak kolem vás vzniká průhledné bílé světlo Pomalu kolem vzniká průhledný neproniknutelný obal.

Po chvíli budete sedět v jasném obalu. Síla , která do vás vstupuje je příjemná. Cítíte jak vás hřeje do dlaní a zátylku. Sílu přijímejte dokud vám to bude příjemné. Jakmile vás začnou brnět nohy, ruce, nebo vás začne škrtit prádlo či cokoliv rozrušovat rituál ukončete. Otevřete kruh, vystupte z něj, zhasněte svíce. Ve svém obalu však zůstaňte. Bude vás chránit a nikomu nepovolanému nedovolí proniknout dovnitř. Projde jen ten komu to dovolíte.

Pokud se cítíte někým ohroženi představte si váš dům, nebo byt je ve skleněné, zrcadlové kouli, která začíná působit a odrážet vše zlé na vás seslané zpět vašemu nepříteli.

Další metoda je, že si představíte velké zrcadlo, za které se celá/ celý vejdete . Zrcadlo je nasměrované k obydlí, ve kterém bydlí váš nepřítel a vše co na vás nepřítel seslal mu nyní vracíte zpět.( Nebojte se tím se jen chráníte proti útoku na vás)

 

 

 

Rituál na spoutání někoho, kdo dělá potíže nebo se cítíte, že jste očarováni

Potřeby_ :3 černé svíčky, kotlík nebo nádoba, kuřidlo na ochranu, nebo spoutání (lze ho takto koupit přímo pod tímto názvem), kousek pergamenového papíru trochu bazalky a květy bezu. Hůlka , nebo rituální nůž nebo použijte prostě svůj prst, pokud je nemáte.Tento rituál dělejte za ubývajícího měsíce .

Postup : Mezi dvě černé svíčky postavte kotlík, zatímco třetí svíčka bude stát naproti vám na odlehlé straně oltáře. Zapalte kadidlo na ochranu nebo spoutání. Jména svých nepřátel už mějte napsaná na kousku pergamenového papíru. Pokud jejich jmén neznáte, napište pouze "všichni moji nepřátelé". Nasypte do kotlíku bazalku a květy bezu.Říkejte: Bublej kotlíku, bublej, bublej. Zlo spal, nesnáze znič.

Podpalte pergamen od svíčky uprostřed a hoďte jej do kotlíku. Vezměte hůlku a přejíždějte po kotlíku (nebo nad kotlíkem) a přitom říkejte: Temnota skončila, mám tě ve své moci. Svělo přichází. Má bitva je vyhraná!

Vyneste popel a byliny ven a vhoďte je po větru směrem k měsíci. Svíčky nechte dohořet.

 

Na posílení psychické obrany

 

Potřeby: kotlík (nádobu nebo kastůlek), květy černého bezu, majoránku, mátu, routu vonnou, ampulku nebo skleněnou nádobku, pár kapek silice z jetele, kadidlovníku, jasmínu a levandule, místo silice (jde použít magický olej např. anti-kletba nebo ochrana), 1x svíčku bílou, 1x svíčku červenou, 1x svíčku černou.

Postup: Noc před úplňkem si najděte místo, kde váš oltář (pracovní plochu) nebude nikdo vyrušovat nebo bořit. Doprostřed postavte kotlík s červenou svíčkou vpravo, černou svíčkou vlevo, dozadu postavte bílou svíčku. Zatím je, ale nerozsvěcujte. Do kruhu, který jste utvořili kolem kotlíku nasypte směs stejných dílů - květy černého bezu, majoránky, máty, routy vonné. Do ampulky nebo skleněné nádobky, která jde uzavřít, si odlijte stejný počet kapek silice z jetele, kadidlovníku, jasmínu a levandule. Uzavřenou ampulku (sklenici) postavte do kotlíku (nádoby) a nechte ji tam do úplňku.

Za úplňku se vykoupejte a vykuřte ochraným a očistným kuřidlem (kadidlem) všechny místnosti (lze také použít svazek usušené šalvěje - ta očišťuje) všechny místnosti v domě. . Vraťte se k oltáři a rozsviťte všechny svíčky. Vezměte si rituální nůž nebo meč.V mysli nakteslete kolem sebe kruh (po směru hodinových ručiček).

Vraťte se k východu a pozvedněte nůž hrotem vzhůru (meč) na pozdrav a říkejte: mocí vycházejícího slunce je vše zlé v mém životě překonáno.

Obraťte se k jihu, pozdravte a říkejte:mocí větru poledního konečně získávám nad vším vládu.

Obraťte se k západu pozdravte a říkejte: mocí noci temné je můj štít pevný a taktéž má zbroj.

Obraťte se k severu a pozdravte, říkejte: s úplňkem na ztemnělém nebi nejsi sám/sama. Noc je tu ku pomoci. Paže bohyně mě objímají, skýtají mi útočiště dnem i nocí. Kliďte se, nečistí duchové, nejste sem zváni. Posílám vás zpět. Nebojím se, neboť jsem zvítězil/a. Jsem osvobozen/a. Již nade mnou nemáte moc!

Obraťte se k oltáři vezměte ampulku s olejem. Kápněte si olej na dlaň a potřete si čelo, srdce, solar plexus, zápěstí a kotníky. Přitom si představujte lesklý ochranný krunýř, jak vám zvolna pokrývá celé tělo. Uzavřete ampulku a dejte ji na bezpečné místo. Poděkujte živlům a bohyni za pomoc a zhasněte svíčky. Olej použijte kdykoliv budete mít pocit, že váš krunýř mizí.

 

Vytvoření magického štítu

 

Chcete-li opravdu rozvinout magickou ochranu, pak musíte být přesvědčeni, že máte právo být ochraňováni před jakýmkoliv magickým útokem. Všechny lidské bytosti mají právo na svůj posvátný prostor, kde je nikdo nebude rušit. Posvátný prostor potřebuje vaše fyzické i energetické tělo.

Vnější magický štít

 

První věcí, kterou byste měli udělat, abyste zesílili, je vytvoření vhodného prostoru. Svůj domov byste měli očistit od negativních energií.

 

Úklid

 

Jako první byste měli svůj domov očistit od veškeré stagnující energie. To spočívá v důkladném očistném rituálu provedeném od komínu až ke vchodovým dveřím. Vyberte si k tomu jasný vzdušný den. Oblečte si staré šaty, vybavte se mopem, koštětem, vysavačem, hadry, mycími prostředky, kartáčem, prachovkou,...

Vymeťte každý tmavý kout, každou skulinu ve vašem obydlí, vyčistěte stěny, skříně, lustry, vyperte záclony, vydrhněte podlahu, koberce i čalouněný nábytek. Vyleštěte vše co je vidět. Pusťte si k tomu hudbu, kterou máte rádi a dělejte vše s radostí. Okna otevřete dokořán a pořádně vyvětrejte. Po vynaloženém úsilí si dopřejte rituální koupel. Zapalte si svíčky vaší oblíbené barvy, nakapejte si do vany esenciální olej anebo vhoďte hrst mořské soli do vaší koupele.

 

Vykuřování

 

Poté, co svůj fyzický prostor pečlivě umyjete, měli byste jeho energii očistit kouřem. Zavřete okna a buď zapalte vonnou tyčinku a vykuřte každý kout nebo nakapejte na žhavé uhlí v kaditelnici směs kadidla , další variantou jsou pevně svázané byliny (šalvěj).

 

Sůl

 

Dále co jste svůj domov pečlivě očistili, vyvětrali a vykouřili. Vysypte všechny kouty místnosti solí, nejlépe posvěcenou solí. Krystalická sůl absorbuje negativní energie. Někteří mágové/čarodějky ještě myjí své stěny slanou vodou. Také nově vymalované zdi rozhodně stojí za námahu a peníze. Negativní energie se hromadí v tmavých a zatuchlých koutech.

 

Voda

 

Podobně jako sůl i voda absorbuje negativní energie. Necháte-li ji stát v misce, pročistí vám prostor. Tento proces je umocněn vodou posvěcenou, spolu se směsí esenciálních olejů např. rozmarýn, levandule,..... Když ji dáte v noci pod postel, může zabránit nočním děsům.

Výroba svěcené vody, soli

 

Tato metoda je založena na římsko-katolickém rituálu, skládá se z vyhnání zla a požehnání vodě a soli.


1. Dejte hrstku mořské soli do čisté sklenice nebo porcelánového šálku.
2. Udělejte znamení kříže nebo požehnejte zvednutou dlaní soli a odříkávejte vyhánění:

"Boží stvoření, soli země, vyháním z tebe ozvěnu zla pomocí živého Boha, jediného skutečného Boha, svatého Boha, z něhož všechno vzniklo. Nechť jsi očištěnou, živoucí a nebeskou solí, prostředkem k uzdravení těch, kdo věří, lékem pro tělo i duši všech, kteří si Tě vezmou. Nechť všechno zlo je vyhnáno z místa, kde jsi rozsypána. A nechť každý nečistý duch je odpuzován silou Všemocného Boha."

3. Odříkávejte požehnání soli

"Všemocný a nekonečný Bože, pokorně Tě prosím o Tvoji milost a laskavost, s níž žehnáš tomuto stvoření, soli, již jsi poskytl lidstvu k užívání. Nechť všechno, čeho se dotkne, je prostřednictvím Tvého Svatého jména osvobozeno od nečistoty a všech vlivů zla. Amen."

4. Odříkávejte požehnání vodě

Udělejte znamení kříže, nebo požehnejte zvednutou dlaní nad čistou skleněnou miskou čisté pramenité vody a poproste: "Všemocný a nekonečný Bože, pokorně tě prosím o tvoji milost a laskavost, s níž žehnáš tomuto stvoření, vodě, již jsi poskytl lidstvu k užívání. Nechť všechno, čeho se dotkne, je prostřednictvím Tvého Svatého jména osvobozeno od nečistoty a všech zlých vlivů zla. Amen. "

5. Nyní nasypte sůl do vody v podobě kříže a řekněte:

 "Nechť se tato nebeská sůl a voda harmonicky spojí ve jménu Všemocného Boha. Amen. "

Ochranné předměty

 

Svůj domov si také můžete vyzdobit předměty, které jsou současně ochranné i dekorativní. Nejúčinější jsou náboženské předměty - kříže, ikony, krucifixy, buddhové, další svatí,....

Krystaly a drahokamy a oblíbené předměty mají také velmi silnou ochranou moc. Krystaly a kameny by se měly čas od času vyčistit ponořením na 24 hod do v pramenité vodě rozpuštěné mořské soli a nebo ponecháním pod tekoucí vodou 1 až 2 minuty.

Všechny předměty z druhé ruky nesou v sobě stopy svých majitelů , především oblečení, šperky, nábytek,... Měly by být pečlivě očištěny od nežádoucích energií. To platí i rodinném dědictví. Ponořte šperky na noc do posvěcené vody.

Negativní energie nemají rádi náboženské zpěvy, koledy, klasikou muziku, indické rágy, když budete takovou hudbu pouštět, i když jen jako kulisu, vyženete duchy z obydlí. Naladění rádia na vaší oblíbenou stanici je také velmi dobrým pomocníkem.

 

Vnitřní magický štít

Poté co jste vytvořili ve svém obydlí ochranný magický prostor, získali jste ideální prostředí pro práci na sobě a pro vybudování silného a mocného magického štítu.

 

Životní změny

 

Udělejte změny ve svém životním stylu, které je potřebné udělat. Přestaňte dělat to, co vás oslabuje před útoky. Pokud trpíte nějakou závislostí, věnujte jí pozornost. Vyhledejte profesionální pomoc, je-li zapotřebí. Čím dřív tím líp.

Když se snažíme změnit své vnitřní já, je dobré se před vnějším světem trošku stáhnout. Vyhněte se zbytečným tlakům vyplývajících z vysvětlování toho, co jste udělali. Vyhýbejte se špatné společnosti. Lidé, kteří s vámi sdílejí špatné zvyky jichž se pokoušíte zbavit, na vás budou mít špatný vliv. Ale zbavte se pocitu , že se chcete změnit příliš radikálně, nemusíte opouštět všechny své přátele, zanechat své práce a zcela se stáhnout.

 

Půst - detoxikace


Období půstu, abstinence od povzbuzujících škodlivostí.Zdrženlivost jsou metody, jichž využívají světová náboženství. Měli byste být však opatrní, abyste nic nepřehnali, půst stačí pouze jednodenní, kdy místo jídla pijete ovocné štávy a bylinné čaje. Dáte šanci odpočinout zažívacímu systému a procvičujete svou pevnou vůli.

Meditace - sebedisciplína

 

Pokuste se v klidu rozjímat, meditovat, posedět, puste si příjemnou hudbu,...Pokuste se pocíctit soucit k lidem, kteří vás zklamali, a také si sami přiznat, kdy jste někoho zklamali vy. Silný štít jde vybudovat pouze tehdy, pokud znáte sami sebe. Všechno co si nedokážete přiznat, zůstává nevědomé. Tam, kde o sobě něco nevíte, jste zranitelní, kde se bráníte jsou uzavření. Takže si všechno vypovězte a nechte odejít. Jenom tak se posunete dál. Ale nebuďte na sebe příliš tvrdí, všichni děláme chyby.

 

Sebepřijetí - spolehnutí se sama na sebe

 

Přehodnocení svého života vám pomáhá pochopit, kam vás vaše činny i volby zavedly. Obviňováním druhých za své neúspěchy se vzdáváte vlastní zodpovědnosti a spatřujete se jako oběť. Kdy nastala doba, že za vás přebrali řízení života jiní ? Jak se to mohlo stát? Magický štít se vybuduje spolehnutím se sama na sebe, sebepřijetím a pochopením.

Fyzické cvičení - jóga

Očištění organismu - bylinné čaje - kopřivový, mátový, meduňkový

Modlitby - nejsnažší způsob, jak navázat kontak s božstvem, dosažení vnitřního klidu.Sskládá se z chvály, díkůvzdání, zpovědi z hříchu, přímluv za druhé a proseb

Ochrana před satanským útokem

 

Pokud máte podezření, že někdo je satanistou a obáváte se, že byste se mohli stát obětí, to nejlepší co můžete udělat, je vyhýbat se jeho společnosti. Dotyčné osobě nedávejte svá podezření najevo, ani nijak neupoutávejte její pozornost. Satanisté se pokoušejí vybudovat mocné ego, ale mohou být extrémě citliví na jakýkoliv náznak podezíravosti. Snažte se dotyčnou osobou zabývat v myšlenkách co nejméně. Pokud dovolíte, aby vás v duchu trápila, podpoříte tím ve svém nitru vytvoření proudu strachu.

V takovýchto případech bude nutné soustředit své myšlenky k dobru, k jasnému světlu, k přírodě, v případě, že jste věřící obraťte se se žádostí o pomoc k Ježíši Kristu. Jméno Ježíše Krista je mocným štítem někdy i v případě, že v něj nevěříte. Lékařská věda prokázala posednutí ďáblem a jako zaručený prostředek je použito exorcismu. Jako ochrana před napadením pomáhá svěcená voda a amulety vytvořené pro tento způsob. Výborně pomáhá klokočí nošené na krku nebo v kapse, ideální je ve formě růžence.

 

Magická kouzelná formulka k zapuzení zla

 

Doporučuji nosit magickou formulku napsanou na pergamenu zavěšenou na krku (řetízku). Je to arabské kouzlo proti zlým lidem:

Vrať se Ďábelské oko , Zpět ke Mému nepříteli !

 

Pomůcka proti strachu

 

Talisman, který blokuje strach.

Když na vás přijde atak strachu , vezměte do levé ruky bobulky vanilky a do pravé špetku soli.

 

ABRAKADABRA

Zaříkadlo které jsme si říkali už jako děti je po mnoho století používáno k zapuzení zla, strachu , chudoby , nemoci také si ho lze napsat na pergamenový papír jako amulet!

Toto zaříkadlo vyslovujte pomalu , soustřeďte se na problém , kterého se chcete zbavit a představujte si jak váš problém ustupuje . Velmi dobře lze použít na bolesti a horečky!

 

 

0chrana pentagramu

Pro svou bezprostřední ochranu můžete také v nepříjemných situacích (nebo těsně před nimi ) nakreslit levou rukou do vzduchu pentagram. Také si jej můžete vyrobit z kovu, nebo si jej koupit jako ochranu před veškerým zlem .

 

Psát byste měli na čistý papír. Pak prosbu vložíte do obálky spolu s nějakým významným předmětem o němž máte pocit, že by mohl vaši prosbu podpořit .

---------

ARIEL - Anděl léčení

ARMISAEL - Anděl porodu

JEHUDIA - Anděl bolestných ztrát

MIHR -Anděl přátelství

SABRAEL - Anděl léčení

RAHMIEL - Anděl soucitu

SERAFIEL - Anděl míru

TAHARIEL - Anděl čistoty

VASIARIA - Anděl milosrdenctví

ZARUCH - Anděl síly

LAHABIEL - Anděl ochrany

 

 

Duchové

Čarodějové, čarodějnice a mágové stejně jako vyznavači světových náboženství a velká většina lidstva, v existenci neviditelných duchů, kteří mají kontakt s hmotným světem, v němž žijeme. Duchové jsou netělesné podstaty, kteří existují na viditelných úrovních. Ikdyž nemají viditelnou podobu , mnoho z nich se může za jistých okolností zviditelnit. Někdy to dělají , aby nám dali o své přítomnosti vědět. Většina duchů existuje mimo časoprostor a jsou v lidském pojetí nesmrtelní.

Andělé

Podle semitské a védské tradice byli andělé prvními stvořeními bytostmi. Jejich úkolem důchů světla je odrážet slávu stvořitele a udržovat všechno stvořené. Představují ideje a inteligence ve všech formách.

Démoni

V semitské tradici jsou démoni padlí andělé, kteří odmítli vzdát se svobodné vůle a vzbouřili se proti stvořiteli, za co byli potrestáni odnětím velké části svého světla a vyloučeni z účasti na procesech stvořením.

Duchové

Jsou to duše mrtvých, které existuje na strální úrovni v neviditelné čtvrté dimenzi naší hmotné úrovně. Žijí v před peklí (limbu) a musí ještě podstoupit na další úroveň cyklu života, smrti a znovuzrození. Nejběžnější příčinou, proč setrvávají duchové v před peklí, jeten, že se ještě nevyrovnali se svou smrtí.

Živelní duchové

Duchové živlů jsou duchy čtyř filozofických prvků - země, vzduchu, Vody, Ohně. Jsou složeni z podstaty živlu, kterému slouží. Ohniví duchové se nazývají Salamandři, vzdušní duchové jsou Sylfové, vodní jsou Undiny nebo Nymfy a zemští duchové se nazývají Gnómové.

Poltregeist

Překlad je označuje jako "lomozivý duchové", co přesně vystihuje to, co dělají - lomozí věcmi. Můžou způsobit velké škody v domě tím, že háží věcmi a mlátí jimi, lidi vážně zraní pouze málokdy. Jejich skutečná povaha zůstává tajemstvím, někdo je považuje za duchy a někdo za zlé lomozivé skřítky.

Dévové

Jsou vládnoucími duchy přírody, andělskými bytostmi, které řídí přírodní jevy, především zvířecí a rostlinné říši.

Duchové přírody

Nižším přírodním duchům vládnou Dévové. tíhnou k individuálním životním formám. mezi nejznámějšími patří Dryády - duchové stromů a Květinové Víly.

Pohádkové bytosti

Postavičky z lidové slovesnosti - škřítkové, šotkové¨, trpaslíci, elfové. Řadí se mezi nižší andělské polodémonické bytosti, nebo mezi Přírodní Duchy. Obývají astrální úroveň, která leží těsně za hranicemi našeho smyslového vnímání.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mam otázku...:-)

(taekwon-dak01, 5. 5. 2011 22:48)

Ahoj chtěl jsem se zeptat ohledně Crisse Angela.Zajimá mě co vlastně umí.Co používá? Jaký druh magie.Nikde není psané v čem hraje role.Prosím napište mi na email: taekwon-dak01@seznam.cz ...Tyhle věci jako je levitace,zmizení věcí,chození po stěně atd...četl jsem že jeho magie spočívá v kabale a vyšší magie s necromanii.Tím padem mu dopomáhají duchové? Vždycky když předvádí nebezpečnou akci modlí se k ježíši,jeho jméno
a příjmení jako anděl a jako Adona. Chtěl bych se to nějak naučit,ale prvně si to chcí dukladně probrat.Tak abych se nějak nespálil.. prosím je to nutné.Kdo o tom važně něco ví takmi napiště.Jinak musím řict že se mi váš blog hrozně líbí.Je to zajimave a doufam že pravdive to co se tady píše.předem děkuji.

kopírovat umí každý...

(Katka, 24. 10. 2010 13:05)

a třeba uvést zdroj? s cizím se to machruje co??

pomoc

(DIGI3111, 19. 12. 2008 0:14)

POTREBUJU POMOC. OCHRANIT SEBE A SVUJ DOMOV PRED ZLYM CLOVEKEM:JE TU SPOUSTA VECI: POMUZE MI NEKDO BLIZE.

No nic mě nenapadá

(Klára, 21. 5. 2008 14:25)

Ahoj máš velmi hezký blog!!!Prosím tě koukni se na můj a dej do příspěvků nmebo do ankety jak se ti líbí a co bys ještě přidala.Díky a je to tu fakt super.

P.S.Můj blog je: kikirik.blog.cz

Andělé

(Blanka (e-mail: maninilla@seznam.cz), 21. 2. 2008 21:48)

Hledám Romču, která mi odepisovala 20.2.2008 kolem 23. h. na komentář. U zprávy nebyl e-mail. Romčo, napiš prosím ještě jednou a dej mi i svůj mejl, ať Ti můžu napsat :) díky
Blanka

černé svíčky

(miki, 22. 11. 2007 15:02)

kdo by nevěděl, kde sehnat černé svíčky, tak je mají tady http://www.pozitivni-energie.cz/eshop/ ahoj

Omluva :)

(Blanka (e-mail: maninilla@seznam.cz), 8. 7. 2007 23:13)

Ahojky :) tak chybička se vloudila :) satan svého přečinu nelitoval, jak jsem psala ve svém komentu :) mohl litovat až do doby, kdy byl Pán Ježíš ukřižován, ale pak už měl smůlu :) tedy... MÁ smůlu, byl poražen a nemá žádnou šanci zvítězit :) tak mi to promiňte, to škobrtnutí :) ale za zbytkem si stojím :) ať vás Bůh a Jeho láska provází :)

Ještě je naděje...

(Blanka (e-mail: maninilla@seznam.cz), 25. 4. 2007 20:56)

Dobrý den, musím vám všem něco důležitého říci: andělé, ke kterým se obracíte NEJSOU andělé, kteří jsou v nebesích!!! Určitě jste už někdy slyšeli o padlých andělech, jedním z nich je i satan. Zní to možná velice neuvěřitelně a zavání to i fanatismem, ale je to tak, satan byl kdysi nejkrásnějším andělem, ale sláva mu stoupla do hlavy a on se vzbouřil proti Bohu a odmítl uznat jeho Syna, Pána Ježíše. Na svou stranu "přetáhl" mnoho dalších andělů. Začala válka v nebi, Bůh se svým Synem vyhráli a Lucifer (tak se satan jmenoval, než byl vyhoštěn z Nebe, znamená to Světlonoš) musel odejít. Až potom si uvědomil, co všechno ztratil a kál se, dokonce požádal Krista o odpuštění, ale i když to bylo Panu Ježíši moc a moc líto, tak už to nešlo vzít zpátky, Boží zákon je neměnný.
To satana rozlítilo a jeho nenávist k Bohu, Panu Ježíši a Božím zákonům vzrostla natolik, že už se neobával o svou existenci. Svým přívržencům řekl, že on bude s Bohem a Ježíšem válčit a zvítězí.
Tak to všechno začalo.
Snažně vás všechny prosím, abyste si uvědomili, že satanovým cílem není, aby z hodných lidí udělal zlé, ale aby je odvrátil od víry v Boha a Pána Ježíše!!!!! A to se mu tady povedlo!!! Prosím vás, uvědomte si to zavčasu, kdy je ještě možnost dát se tou správnou cestou!!!
Mluvím tady z vlastní zkušenosti, i já jsem se dala stáhnout satanem a uvěřila jsem v anděly... Stejně jako vy. A andělská magie opravdu funguje, ale jejím smyslem je, abyste se modlili k andělům a ne k Bohu!!! A to není správné!!! Nakoukněte prosím do knihy, ve které je pravda, totiž do Bible.
Apoštol Pavel ve svých listech píše (Koloským 2, 18; ČEP): "Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů..."
Snažně vás všechny prosím, odvraťte se od jisté smrti!!!
Toto nejsou andělé Boží, ale padlí andělé, kteří byli vykázáni z nebe spolu se satanem! Vše je to jenom klam, jak vás odpoutat od Boha a jeho nesmírné lásky k vám. Velmi vás všechny miluje a přeje si, ať se k němu vrátíte. Věřte mi prosím... I já prožívala to, co vy, také jsem se zapletla se satanovými anděly, ale to už je pryč, našla jsem si lepší partu, která mi pomůže k životu a ne ke smrti.
A pokud jsem vás ještě doteď nepřesvědčila, přečtěte si prosím knížku od Rogera J. Morneaua Cesta do nadpřirozeného světa. Poznáte v ní, stejně jako já, jaké satan používá praktiky a že se to do všech detailů shoduje s vaší vírou v anděly. Je to tenounká knížečka formátu A5.
Prosím, zkuste si ji někde půjčit a jeden večer se s ní posaďte do křesla, přečtěte si ji a zamyslete se.
Přeji vám všem spoustu Božího požehnání a ať vám Pán Ježíš pomůže najít tu správnou cestu. Není dlážděná úspěchem v práci, ani bezstarostným životem ve finančním zajištění, není široká, ale velice úzká. Avšak, když uvěříte v Pána Boha a Pána Ježíše, budou vás celou cestu provázet a pomohou vám překonat všechny satanovy nástrahy a léčky, protože Oni jsou mocnější než on. satan má před Bohem a Ježíšem strach, při vyslovení jeho jména uteče a všichni jeho padlí andělé s ním.
Zamyslete se nad tím, než zase budete prosit o pomoc anděly. Není snad lepší, když máte nějaký problém jít přímo k Nejvyššímu?

Promin te

(Mimusska, 5. 12. 2006 21:11)

Vim, ze se tady plno veci opakuje asi sem si toho pri kopirovani nevsimla omlouvam se!

Hrůza

(Tomáš Fuk, 19. 11. 2006 15:48)

Víš o tom, že se ti skoro půlka článku o magii opakuje?Jakou přípravu stránkam věnuješ?

Super!

(Nelka a Zdeněk, 28. 10. 2006 22:52)

Máte to tady fakt pěkný hodně informací,který lidem určitěn pomáhaj:-)i my děkujem.Ahoj